Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1- 3/22 tunnistati kehtetuks Rosma külas Hundimäe tee 4 kinnistu detailplaneeringu positsioon 1 (Hundimäe tee 4, katastritunnus 61903:003:0172). Planeeringu osa tunnistati kehtetuks kinnisasja omaniku taotluse alusel, kes ei soovi planeeringut positsioon 1 osas ellu viia.

Hundimäe tee 4 kinnistu detailplaneeringu põhilahenduse moodustavad neli üksikelamu krunti (Jänese tee 1, 3, 5 ja 7) ning vajalik juurdepääsutee 18110 Rosma-Tiike-Leevi teelt. Planeeringu koostamise ajal olemas olnud elamu juurde moodustati 8013 m2 suurune, elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (positsioon 1), kuhu planeering uusi tegevusi ei kavandanud, säilisid kõik olemasolevad ühendused, positsioon oli kogu ulatuses näidatud haljasalana, välja arvatud hoonete ja teede alune pind.

Planeeringu positsioon 1 kehtetuks tunnistamine ei too kaasa selliseid muudatusi, mis takistaksid planeeringu põhilahenduse elluviimist või muudaksid planeeringu põhilahendust.