Vallavalitsuse 25.02.2021 istungilt

Katastriüksuse jagamine

Nooritsmetsa külas jagatakse Haabsaare katastriüksus (katastritunnus 61902:002:0071, pindala 10,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa100%)  järgmiselt: Haabsaare, sihtotstarve maatulundusmaa ja Haavapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Põlva linnas katastriüksuse Kuuse tn 11 (katastritunnus 62201:001:1151, pindala 43161 m², sihtotstarbeta maa 100%) jagatakse kolmeks järgmiselt: Kuuse tn 11, sihtotstarve sihtotstarbeta maa; Kaasiku tn 9, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja Kaasiku tänav T1, sihtotstarve transpordimaa.

Arengukava kinnitamine
Kinnitati Põlva Lasteaia Lepatriinu arengukava aastateks 2021–2025.

Klassikomplektide arvu määramine
Põlva Koolis moodustatakse  2021/2022 õppeaastal esimesse klassi õppima asuvate lastele neli klassikomplekti järgmiselt: Koolimaja tee 1 õppehoones kolm klassikomplekti ja Lina tn 21 õppehoones üks klassikomplekt.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine
Korraldusega määrati elukohajärgne kool 107 lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Põlva valla lastest läheb Ahja Kooli 3 last, Mooste Mõisakooli 9 last, Tilsi 7, V-kuuste 8. Roosi Kool 1, Põlva Kooli Koolimaja tee õppehoonesse 60 ja Lina tänava õppehoonesse 19 õpilast.

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5280 m2. Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus. Planeeritav jalakäijate sild hakkab ühendama keskväljaku ala, Pärna tänava, kalmistu ala ning Ähnioru piirkonda. 

Aadresside ja maa sihtotstarvete määramine
Tulenevalt Põlva linnas Ehitajate tn, Jaama tn ja Kase tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringust määrati perspektiivsete kruntide aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

Põlva linna katastriüksus Pihlaka tn 26 (katastritunnus 62201:001:1042, pindala 3448 m², sihtotstarbeta maa 100%) jagatakse: Pihlaka tn 26, sihtotstarve elamumaa; Pihlaka tn 28, sihtotstarve elamumaa ja Pihlaka tn 30, sihtotstarve elamumaa.

Detailplaneeringu alal määratakse katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Kaasiku tn 4 (62201:001:1020), sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa;
Kaasiku tn 6 (62201:001:1281), sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa ja
Kaasiku tn 8 (62201:001:1237), sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa.

Toetuste andmine
Otsustati maksta õppuritoetust viiele Põlva vallas elavale 7–19-aastasele õppurile õppekoha kulude katmiseks väljaspool Põlva valda summas 495 eurot.
Otsustati Põlva valla 2021. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine 44le ühingule summas 32 600 eurot.


Kinnitati Põlva valla 2021. aasta hankeplaan

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435