Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Mooste Mõisakoolile

Mooste Mõisakooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:

1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
3. loov ja initsiatiivikas
4. õpi- ja otsustusvõimeline
5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Sul on võimalus olla:

  1. võtmeisik kooli arengu suunaja ja arendajana;
  2. motiveeritud ja kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ja mõttekaaslane;
  3. kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja;
  4. aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele;
  5. koolijuht mõisakompleksis asuvas koolis 15 km kaugusel Põlvast ja 45 km kaugusel Tartust.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus;

3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;

4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 3.05.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490

Kuulutus Töötukassa kodulehel