Põlva Vallavalitsuse 17.02.2021 istungilt

Aadresside määramine
Määrati Põlva linnas Männi tänavalt algava ja tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril lõppeva liikluspinna nimeks Pargi tänav. Senini Rähni tänava järgi määratud aadressid on eksitavad, sest Rähni tänavalt ei ole katastriüksustele juurdepääsu.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
Eraldati toetust MTÜle Virbel 26 300 eurot Mooste Rahvamuusikakoolis huvihariduse andmiseks rahvamuusika õppekaval.

Katastriüksuste piiride muutmine
Nõustuti Tehnika tn 23 ja Tehnika tn 25 katastriüksuste omavahelise piiri muutmisega nii, et Tehnika tn 25 hooned jäävad täies mahus selle katastriüksuse piiride sisse.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatud sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks Mustakurmu külas asuvatele Mikkeli katastriüksustele portaalmastide ja mastitugede paigaldamiseks ja Lootvina külas asuvale Laanemäe katastriüksusele uue maakaabelliini ehitamiseks.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kasutusõigus seatakse Kiidjärve külas asuvale Kaevu kinnistule maakaabli ja jaotuskilbi paigaldamiseks, et teostada Kiidepää kinnistu elektriliitumine.

Katastriüksuste jagamine
Ahja alevikus asuv katastriüksus Rahu tn 6 jagatakse järgmiselt: Rahu tn 6, sihtotstarve elamumaa; Rahu tn 6a, sihtotstarve elamumaa ja Pilpa tee 7, sihtotstarve elamumaa.

Puuri külas asuv katastriüksus Koroli jagatakse järgmiselt: Koroli, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lille tn 12, sihtotstarve elamumaa.

Orajõe külas asuv katastriüksus Kasetuka tee 3 jagatakse järgmiselt: Kasetuka tee 3, sihtotstarve elamumaa ja Kasetuka tee 3a, sihtotstarve elamumaa.

Toetuse määrade kehtestamine
Kehtestati raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuse osutamise toetuse määrad: raske puudega lapsele kuni 450 eurot kalendriaastas ja sügava puudega lapsele kuni 500 eurot kalendriaastas.

Otsustati Põlva valla 2021. aasta eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuste ning hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordiprojektidele toetuse andmine ja andmata jätmine.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435
annely.eesmaa@polva.ee