Taevaskoja külas asuva Neitsikoopa tee 8 detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 20.12.2017.a korraldusega nr 2-3/710 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Taevaskoja külas asuva Neitsikoopa tee 8 detailplaneeringu vastavalt lisale (lisa asub Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas), Raid Invest OÜ (registrikood 11600080) töö nr 53/17.

Neitsikoopa tee 8 (kat.tunnus 62101:001:0406) katastriüksuse suurus on 5048 m2 ning olemasolevaks sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja ehitada krundile elumaja,  kuni kaks abihoonet ning piirdeaed kogu katastriüksuse ulatuses. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga ning Põlva valla ruumilise arengu eesmärkidega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 31.01. – 13.02.2018. a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/90. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 13.02.2018.a.