« Tagasi

Vallavalitsuse 02.12.2020 istungil

Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ja sihtotstarve hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale
Määrati Miiaste külas olevatele ehitistele teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: koha-aadress Põlva vald, Miiaste küla, Tiigi, pindala ca 9072 m² ja sihtotstarve elamumaa. Maa jääb riigi omandisse, kuid selle hoonestusõigus seati ehitiste omaniku kasuks.

Katastriüksuse jagamine
Jagati Põlva linnas katastriüksus Vabriku tänav T5 järgmiselt: Vabriku tänav T5, sihtotstarve transpordimaa ja Vabriku tn 24a, sihtotstarve tootmismaa.

Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
Määrati avalikuks kasutamiseks tee nr 2850108 Puurmanni tee km 1,562 kuni 2,064, pikkusega 502 m, vastavalt Põlva valla kasuks sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingutele.

Hanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Põlva valla suusaradade suusaradade hooldus 2020-2021" tunnistati edukaks mittetulundusühingu Spordiklubi SERVITI esitatud pakkumus, maksumusega 29 915 eurot koos käibemaksuga.

Kooskõlastati Põlva Lasteaia Lepatriinu sisehindamise aruanne.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435