Vallavalitsuse 10.02.2021 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldus aktsiaseltsi Põlva Vesi kasuks eraomandis olevatel kinnistutel Jaama tn 24a, Jaama tn 53a, Jaama tn 55, Kase tn 3, Kesk tn 23, Nurme tn 7 sademevee-, isevoolse kanalisatsiooni ja veetorustiku trasside alusele maale. 

Laste arvu suurendamine rühmas
Suurendati laste arvu Põlva Lasteaias Pihlapuu järgmiselt sõimerühmas Kakuke kahe lapse võrra ja sõimerühmas Tibu kahe lapse võrra.

Kinnitati Põlva valla 2021. aasta eelarve alaeelarved osakondade ja allasutuste lõikes.

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneering eesmärgiga jagada katastriüksus viieks elamumaa krundiks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks. Planeeringuala suurus on 10 520 m2 .

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Mustajõe külas katastriüksuse Kõrtsipõllu (katastritunnus 38501:003:0058, pindala 11,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Kõrtsipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa ja Kõrtsisalu, sihtotstarve maatulundusmaa

Hooldusteenuse hinna kehtestamine
Kehtestati alates 1. aprillist 2021 Põlva Valla Hooldekodu ja Ahja Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks ühe teenust saava isiku kohta 710 eurot kalendrikuus. Hind ei sisalda ravimite, hügieenivahendite ja mähkmete maksumust.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihanke "Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine. Osa I - Tilsi küla tänavavalgustus - ehitustööd" edukaks pakkumuseks  EST Networks OÜ pakkumus maksumusega 70 647,20 eurot koos käibemaksuga. Riigihankele esitati õigeaegselt üheksa pakkumust, neist üks pakkumus ei vastanud hanke nõuetele.

Aukirja andmine
Põlva valla aukirjaga otsustati tunnustada Põlva Rahvahariduse Seltsi esimeest Sirje Villa aastatepikkuse kultuurielu eestvedamise ning Põlva kultuuriloo jäädvustamise eest.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.e