Vallavalitsuse 23.12.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Põlva linnas katastriüksuse Oru tn 25 jagamisega ning määrati uued katastriüksused järgmiselt: Oru tn 25, sihtotstarve elamumaa ja Oru tn 27a, sihtotstarve elamumaa.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Mõtskülas Joosepi katastriüksusel Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ehituseks.

Projekti „Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise projekteerimine" alusel seati sundvaldused puudutatud kinnistutel tänavavalgustuse maakaabelliinide ehitamiseks.

Transpordimaa tasuta omandamine
Padari külas Kuke katastriüksust läbis avalikuks kasutamiseks määratud Padari ringtee.  Katastriüksuse jagamisel Moodustati teealusele maale eraldi katastriüksused, mis võõrandati tasuta.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Enampakkumised Põlva vallale kuuluva sõiduautode Opel Combo Kombi  ja Renault Kangoo nurjusid. Autod otsustati võõrandada otsustuskorras hindadega vastavalt 400 ja 150 eurot.

Ettevõtlustoetuse andmine
Anti ettevõtlustoetust osaühingule STAL nelja uue töökoha loomisel kuni 8000 eurot. STAL OÜ põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus ja remonttööd. Toetust kasutatakse seadmete ostuks.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldada reservfondist kohustuste tasumiseks 104 000 eurot ja õpilaskohtade tasumiseks teistele kohalikele omavalitsustele 75 000 eurot. 

Loa andmine
Lubati Ilutulestiku Keskusel Arnika korraldada Põlva linnas Põlva järve äärsel haljasalal aastavahetuse ilutulestik F-4 kategooria pürotehnilise tootega 1. jaanuaril 2021 ajavahemikul kella 00.00-st kuni kella 00.10-ni kestusega kuni 10 minutit.

Toetuse andmine
Otsustati maksta toetust puurkaevu ja veesüsteemi rajamiseks raske puudega vanaduspensionärile. 

Koosseisude kinnitamine
Kinnitati Laheda Sotsiaalkeskuse töötajate koosseis.

Kinnitati Põlva valla 2020. aasta eelarve alaeelarved lähtudes hallatavate asutuste juhtide taotlustest.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva vallavalitsus
799 9494; 516 0435