Vallavalitsuse istungil 09.09.2020

Detailplaneeringu algatamine 
Algatati Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta maa senine tootmismaa sihtotsarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ja parklaga. Planeeringuala suurus on 17 024 m2.

Projekteerimistingimuste andmine  
Algatati Rosma külas Pärnamäe allee 3 kinnistule (katastritunnus 62201:001:0789) üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Detailplaneeringu kehtestamine 
Kehtestati Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneering (koostaja Paabor Projekt OÜ, registrikood 14260182, planeeringu koostaja maastikuarhitekt Marlen Paabor, töö nr DP-7-2019). Planeeringuga muudeti hoonestusala asukohta ja ulatust.

Vallavara tasuta kasutusse andmine 
 OÜ Kanepi Aiandile otsustati anda tasuta kasutusse Põlva linnas Johannes Käisi tänaval kinnistu T2 (katastritunnus 62001:001:0052, sihtotstarve transpordimaa 100%) 207,43 m², tähtajaga kuni 31.08.2030. Kanepi Aiand ehitab seal välja parkimiskohad.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras  
Võõrandati otsustuskorras Antral Arendus OÜ-le hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks Põlva vallale kuuluv korteriomand Põlva linnas, Uus tn 1-11. Tegu on vallale tulnud pärandvaraga, mis oli koormatud hüpoteegiga.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti lõpparuanne ja otsustati teha lõppmakse.

Eraldati Põlva valla 2020. aasta eelarvest EELK Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudusele 19 000 eurot Maarja kiriku katuse rekonstrueerimise toetuseks.

Vallavalitsus kooskõlastas Põlva Kooli töötajate koosseisu. Ühe eripedagoogi ametikoha asemel on üks logopeedi ametikoht.

Võeti vastu protokolliline otsus Põlva linnas Lina 21 lammutusjärgse hoone projekteerimishanke korraldamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435
annely.eesmaa@polva.ee