Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Põlva Vallavolikogu algatas 18.09.2019 istungil detailplaneeringu koostamise Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel ja jättis sama otsusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurus on ca 0,57 ha, ulatudes Ubina katastriüksuse piirist väljapoole ning hõlmates osaliselt Keljomäe, Kiidvete  ja Pargi katastriüksusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ubina katastriüksusele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimaliku asukoha määramine ning Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamine 50-lt meetrilt 30-le. Planeeringuga ei ole lubatud kavandada avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega seonduvaid rajatisi, välisvalgustust või muid tehnorajatisi. Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on vajalik koostada planeeringuala olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav topogeodeetiline uuring ning hinnang Kiidjärve kalda kaitse eesmärkide tagamisest ehituskeeluvööndi vähendamise korral.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), planeeringu koostaja leitakse riigihankega. Planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne müra, vibratsiooni, soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket, liikluskoormuse ja õhusaaste olulist suurenemist ette näha ei ole, piiriülene mõju puudub. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju ega ohtu inimese tervisele, planeeringu mõju ja suurus piirneb suures osas katastriüksusega. Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Põlva Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel või tööaegadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, Võru tn 1 teine korrus.