Aarna külas Pilve katastriüksuse, Villuniidu katastriüksuse ja Kase katastriüksuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus korraldab 16. maist – 31. maini 2024 Aarna külas Pilve katastriüksusele biogaasijaama,  Villuniidu katastriüksusele digestaadi hoidla ja Kase katastriüksusele kaalumaja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Kavandatud biogaasijaam ja digestaadi hoidla jäävad üldplaneeringus kavandatud tootmisalale ja suuremast asustusest eemale. Kõige lähem üksikelamu asub tootmisalast 100 m kaugusel, biogaasi tootmisega otseselt seotud hooned ja seadmed jäävad eluhoonetest enam kui 200 m kaugusele, siiski asuksid toorme ladu ja digestaadi hoidla eluhoonetele lähemal. Aarna küla korterelamud jäävad kavandatava biogaasijaama suhtelisse lähedusse (ca 650 m kaugusele).

Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lõikele 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Avaliku huviga ehitis on ehitis, millest tulenev mõju ulatub mitmele kinnisasjale – st et ehitis mõjutab laiemat ümbrust. Olulise avaliku huviga rajatisteks saab pidada selliseid rajatisi mida ei ole varem ehitatud või vastupidi, neid on varem ehitatud ja on teada, et need on seetõttu avalikkuse huviorbiidis. Biogaasijaama mõju jääb suure tõenäosusega tootmisala piiridesse, samas ei ole sellist rajatist Põlva valda varem ehitatud.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-alusel. Kirjalikke arvamusi saab esitada kuni 31. maini 2024 aadressil info@polva.ee või Kesk tn 15 Põlva linn. Avalik arutelu toimub 3. juunil kell 16:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.