Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Allika 20, Ahja alevik

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus elamumaa kruntideks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks.

Planeeringuala suurus on 10 520 m2 ja hõlmab Allika tn 20 katastriüksust (katastritunnus 11701:001:0139). Planeeritakse liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning elektrivõrguga. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Allika tn 20 katastriüksus kolmeks elamumaa krundiks suurustega 2000–4385 m2. Kavandatavate hoonete suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kõigil kolmel krundil 400 m2, igale krundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Juurdepääsud kruntidele on planeeritud Allika tänavalt (Allika tänav L3 – 11701:001:0085 ja Allika tänav – 11701:001:0084 katastriüksustelt). Ahja Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 10 kehtestatud Ahja valla üldplaneering on ala reserveerinud pere- ja ridaelamu maaks. Detailplaneeringu koostamise ettepanekus toodud tegevused ei ole vastuolus kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus Tartu mnt 21, Ahja alevikus raamatukogu lahtioleku aegadel või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.