Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 20, Ahja alevik

Põlva Vallavalitsus kehtestas 30.08.2022 korraldusega nr 2-3/375  Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 10 520 m2 ja hõlmab Allika tn 20 katastriüksust (katastritunnus 11701:001:0139, registriosa number 5602350, maa kasutamise sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Allika tn 20 katastriüksus kolmeks elamumaa krundiks suurustega 2000–4385 m2 (Pos 1 – Pos 3) ning üheks elamumaa krundiks (Pos 4) suurusega 230 m2, mis on planeeritud Allika tn 18 katastriüksuse laienduseks, kuna Allika tn 18 katastriüksusel asub vundament, mis ulatub nurgaga üle Allika tn 20 katastriüksuse piiri.

Kavandatavate hoonete suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kõigil kolmel (Pos 1 – Pos 3) elamumaa krundil 400 m2, igale krundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Pos 4 krundile ehitusõigust ei ole määratud. Juurdepääsud elamumaa kruntidele on planeeritud Allika tänavalt (Allika tänav L3 – 11701:001:0085 ja Allika tänav – 11701:001:0084 katastriüksustelt). Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu joonised