Hoonete andmed ja load korda!

Aadressiandmete (ADS) ja Eesti topograafiakogu andmete (ETAK) ning ehitisregistri (EHR) andmete võrdlemisel  ilmnes, et paljud hooned Põlva vallas ei kajastu  ehitisregistris. Ehitisregistrisse kandmata hooneid saab tuvastada Maa-ameti ortofotode ja kaldaerofotode  andmete põhjal.  Omanik saab hoonete/rajatiste  kohta andmeid kontrollida ehitisregistri (www.ehr.ee) või ka Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse veebilehelt (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html).                                      

Kui ehitis on püstitatud või loata ümber ehitatud peale ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015), siis tuleb taotleda ehitus- või kasutusluba või esitada ehitus- või kasutusteatis vastavalt kehtiva ehitusseadustiku nõuetele, st samadel tingimustel, nagu oleks pidanud seda tegema enne ehitustegevuse algust. Sellised ebaseaduslikud ehitised võivad omanikule kaasa tuua mitmeid õiguslikke ja finantsilisi probleeme müümisel, kindlustamisel, üürimisel.

Enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist ehitatud ehitiste seadustamiseks on kehtestatud erireeglid ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses:

  • Ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 (enne ehitusseaduse vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;
  • Ehitised, mis on ehitatud pärast 01.01.2003 aga enne 01.07.2015 (enne täna kehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist), peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning lisaks vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks on vaja teha uuringud ja koostada auditid.

Juhul kui kaartidel olevate andmete põhjal selgub, et seaduslikult püstitatud hoone välisilme ja tegelik kasutusotstarve erineb ehitisregistris olevast, siis on tegemist samasuguse olukorraga nagu ebaseaduslikult püstitatud ehitise korral.

Infot hoonete ehitisregistrisse kandmise ja vajalike lubade taotlemise kohta  saab Põlva Vallavalitsuse ehitusspetsialistidelt.   

Ehitus- ja planeeringuosakond

 

Väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest (ortofoto)