Vallavalitsuse 10.05.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamisel Himmaste allküla –Velskripunkti tee katastriüksusel (61902:003:0143), koormatav ala 60 m2 ja Taevaskoja tee katastriüksusel (62201:001:1231), koormatav ala 29 m2 .

Seati isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks Põlva linnas sidevõrgu rajamiseks katastriüksusel Kesk tänav T2 (62101:001:0077) pindalaga 47 m2.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Tunnistati Vastse-Kuuste alevikus asuva Tuleviku kinnistu võõrandamise enampakkumise parimaks pakkumuseks pakkumus summas 8105 eurot.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust 500 eurot ühele õppurile osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel, mis toetab tema võimetekohast arengut. 

Riigihanke pakkumuste tagasilükkamine
Lükati tagasi  riigihankele „Põlva Lasketurismikeskuse I etapi ehitustööd" esitatud kaks pakkumust, sest pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Projektitoetuste andmine ja andmata jätmine
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektide II taotlusvooru esitati kõigi aegade suurim arv projekte, kokku 53 projekti (2021. aastal 18 projekti ja varasemalt veelgi vähem). Toetus eraldati 39 projektile kogusummas 18 470 eurot.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus