Vallavalitsuse 07.06.2022 istungil

Toetuste eraldamine

Eraldati Kagu-Eesti spetsialistide eluasemetoetust 61 762 eurot. Esitati kokku 21 taotlust, rahuldati kuus ja osaliselt üks taotlus, eelarveliste vahendite ammendumise tõttu jäi rahuldamata üheksa taotlust. Viis taotlust ei vastanud toetuse tingimustele.

Korterelamute ümberehitamise toetust eraldati kaheksale korteriühistule kogusummas 50 200 eurot.

 

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva paisjärve laudteede rekonstrueerimistööd" tuli kaks pakkumust. Edukaks tunnistati Meris OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 58 320 eurot ilma tellija reservi ja käibemaksuta.

Riigihankele "Peri mänguväljaku rajamine" tuli kaks pakkumust, neist edukaks pakkumuseks tunnistati Estnord Consults OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 45 534 eurot ilma käibemaksuta (54640.80 eurot koos käibemaksuga).

Lükati tagasi kõik riigihankele "Lina tänava koolimaja lammutustööd ja mitmeotstarbelise õppehoone ehitustööd" esitatud pakkumused, kuna pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

 

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Mõtskülas katastriüksuste 11701:004:0059 ja 11701:004:0061 liitmisega üheks katastriüksuseks järgmiselt:
1.1. koha-aadress Männikäbi, Mõtsküla, Põlva vald;
1.2. sihtotstarve maatulundusmaa.

 

Edukate õpilaste premeerimine
Eraldati  Põlva valla 2022. aasta eelarvest 3500 eurot Põlva valla edukate õpilaste premeerimiseks järgmiselt: põhikooli kiitusega lõpetajatele 150 eurot; gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajatele 250 eurot;  gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajatele 350 eurot.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus