Detailplaneeringu Põlva linn Metsa 10 ja Metsa 12 avalikustamise tulemusest

Põlva linnas asuva Metsa tn 10 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 13.05.– 13.06.2022. Planeeringualale kavandatakse viie korter- ja ridaelamu ning vajamineva taristu rajamist.

Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja arvamuste avalik arutelu toimus 20. juunil 2022. Peamiselt puudutasid ettepanekud olemasoleva väärtusliku haljastuse säilitamist, juurdepääsulahendusi moodustatavatele kruntidele, moodustatavate kruntide suurust ja arvu, kavandatud parkimiskohti ning sademevee kogumist.

Oldi arvamusel, et kavandatav eristuv ning tihe ehitatud keskkond erineb märkimisväärselt väljakujunenud keskkonnast, ei ole sobiv ega vasta üldplaneeringule.

Detailplaneeringu eelnõu, esitatud arvamuste ja omavalitsuse seisukohtadega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud