Detailplaneeringu kehtestamine: Tartu mnt 10, Ahja alevik

Põlva Vallavalitsus kehtestas 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/296 Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 17 024 m2 ja see hõlmab Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksust.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ehitatakse olemasolev hoone ümber konverentsihooneks, püstitatakse kaubandushoone ning kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 3000 m2.

Planeeritud on liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning rajada uus juurdepääs riigiteelt 45 Tartu-Räpina-Värska tee. Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneering vastab õigusaktidele ja Põlva valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, sest planeeringualal kavandatav tegevus on ettevõtluse ja tööhõive kasvu soosiv.