Vallavalitsuse 04.10.2022 istungil

Maa riigi omandisse jätmine
Määrati riigi omandisse jäetavatele reformimata maaüksustele aadressid ja transpordimaa sihtotstarve. Katastriüksused on vajalikud riigiteede teenindamiseks vajaliku maana.

Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine
Vanaduspensionäri jõulutoetuse määraks kehtestati 50 eurot. Toetust määratakse ja makstakse vanaduspensionärile, kelle tulu on väiksem või võrdne 2,5-kordse toimetulekutoetuse määraga.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Tilsi külas Vislapuu katastriüksuse (katastritunnusega 38501:004:0551, pindala 24657 m², sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Vislapuu, sihtotstarve elamumaa ja Kirsipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Ahja alevikus katastriüksuse Allika tn 20 (katastritunnus 11701:001:0139, pindala 10520 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisel esitatud krundi piiridele neljaks eraldiseisvaks katastriüksuseks:
Positsioon 1 – Allika tn 16a, sihtotstarve elamumaa;
Positsioon 2 – Allika tn 20, sihtotstarve elamumaa;
Positsioon 3 – Allika tn 22, sihtotstarve elamumaa;
Positsioon 4 – Allika tn 18a, sihtotstarve elamumaa.

Enampakkumise korraldamine 
Korraldatakse elektrooniline enampakkumine järgmiste kinnistute müügiks:
Ahja alevikus asuv Allika tn 11 kinnistu, alghinnaga 8990 eurot
Mooste alevikus asu Rasina mnt 8 kinnistu, alghinnaga 10840 eurot.
Enampakkumine toimub veebikeskkonnas osta.ee, teade enampakkumisest avaldatakse valla kodulehel.

Projekteerimistingimuste menetluse algatamine
Algatati projekteerimistingimuste avalik menetlus Põlva linnas Lao tänava ümberehitamiseks ja jalgratta- ja jalgtee rajamiseks lõigul Vabriku-Pärnaõie.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldati Põlva vana turu rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamiseks 3348,00 eurot koos käibemaksuga.

Riigihanke pakkumuste tagasi lükkamine
Lihthankele „Vastse-Kuuste Raja tänava sademeveesüsteemi ehitamine" esitati kaks pakkumist, mõlemad ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust 30 000 eurot ja lükati tagasi.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus