Vallavalitsuse 30.11.2022 istungil

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Vastse-Kuuste alevikus asuva Tiigi tn 4//Tehnika kinnistu enampakkumise parimaks pakkumuseks kinnitati pakkumus summas 6500 eurot.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldused Põlva valla kasuks Mammaste külas  Järve tee 1 (35 m2), Järve tee 2 (12 m2), Järve tee 3 (182 m2), Järve tee 5 (84 m2), Adra tee 7 (51 m2) ja Põlva linnas Niidu tn 3 (29 m2) katastriüksustele tänavavalgustuse ehitamiseks.

Seada tähtajatu tasuta sundvaldus Põlva valla kasuks Valgesoo külas asuvale Tälli katastriüksusele ca 5300 m2 ulatuses. Tegu on avalikus kasutuses oleva teega.

Toitlustamisteenuse hinna kehtestamine
Kehtestati Põlva valla hallatavates üldhariduskoolides pikapäevarühma toidukorra hind – 80 senti.

Katastriüksuse riigi omandisse jätmine
Nõustuti Nooritsmetsa külas asuva Kombastu katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ja määrati maa sihtotstarve – maatulundusmaa.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused Tromsi külas Rukki katastriüksusele biomaterjali laguun-tüüpi hoidla rajamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Taevaskoja külas Lutso katastriüksuse jagamisega järgmiselt:
Lutso, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lutsomõtsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Eluruumi määramine
Eluruum aadressil Nooruse 2-2, Ahja alevik määratakse sotsiaalkorteriks ja kehtestati eluruumi kasutamise eest üür 1,20 eurot/m2 kalendrikuus. Tegemist on Põlva vallale kuuluva korteriga, mis on varasemalt olnud Ahja perearsti kasutuses.

Korralduste kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse otsused Põlva nutitee riigihanke pakkujate kvalifitseerimiseks ja kõrvaldamata jätmiseks ning hanke pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse katuseterrassi „Taevapark" projekteerimishankele tuli kaks pakkumust. Edukaks tunnistati OÜ ARC Projekt ja DIVI Projekt OÜ ühispakkumus maksumusega 66 180 eurot ilma käibemaksuta.

Intsikurmu metsa raieõiguse enampakkumise korraldamise hankele tuli üks pakkumus, mis tunnistati ka vastavaks. Põlvamaa Metsaühistu MTÜ pakkumuse maksumus on 2% raieõiguse müügihinnast.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus