Vallavalitsuse 28.02.2023 istungil

Avaliku enampakkumise korraldamine vallavara üürile andmiseks
Korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine Põlva vallas, Mooste alevikus, Järveotsa tee (katastritunnus 47301:002:0094) Mooste Tervisekeskuse mitteeluruumide üürile andmiseks.

Sundvalduse seadmine
Seada sundvaldused sidevõrgu rajamiseks Enefit Connect OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Vallamaja katastriüksusele Säässaare külas ning Ella tee ja Ellaküla tee katastriüksustele Mooste alevikus.

Riigihanke pakkumuste tagasi lükkamine
Lükati tagasi alla lihthanke piirmäära jäänud hankele „Sanitaarsoojaku hankimine koos paigaldusega" esitatud pakkumused, kuna pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Lähiaadressi muutmine
Lootvina külas asuva Jakobi katastriüksuse (katastritunnus 87201:001:0489) uueks lähiaadressiks määratakse Pihlapõllu.

Vallavara võõrandamine
Otsustuskorras võõrandatakse AS-le Lemeks Põlva kinnistutel Metsa tn 7, Metsa tn 9, Metsa tn 11 ja Metsa tn 15 kuni 950 tihumeetrit üraskikahjustusega kuusepuitu hinnaga 15,74 eurot tihumeetri kohta.
Põlva Vallavalitsus korraldas koos Põlvamaa Metsaühistuga MTÜga enampakkumise Intsikurmu parkmetsa üraskikahjustusega kuuskede raieõiguse müügiks mahus 350 tihumeetrit. Enampakkumise võitis AS Lemeks Põlva. Raie käigus selgus, et kahjustuste suurus on oluliselt suurem. Keskkonnaamet on andnud loa kõigi üraskikahjustusega kuuskede raieks Intsikurmu parkmetsas.