Vallavalitsuse 14.03.2023 istungil

Teehoiukava muutmise projekti heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Kiideti heaks "Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025" muutmise projekt ning suunati avalikule väljapanekule Põlva valla kodulehel.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Lootvina külas Jakobi katastriüksuse, pindalaga 2,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, jagamisega järgmiselt:
1.Jakobi, sihtotstarve elamumaa;
2. Pihlaoksa, sihtotstarve maatulundusmaa;
3. Pihlamarja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Mooste alevikus Lasteaia tee 12a katastriüksuse, pindalaga 96027 m², sihtotstarve üldkasutatav maa, jagamisega järgmiselt:
1. Lasteaia tee 12a, sihtotstarve üldkasutatav maa;
2. Lasteaia tee 14a, sihtotstarve tootmismaa.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldus riigi omandis olevale Ülejärve tee 7a katastriüksusele Mooste alevikus aktsiaselts Põlva Vesi kasuks kanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamiseks.

Reaalservituudi seadmine
Seati reaalservituut Põlva valla maale, aadressiga Pragi küla Kikari-Oja-Ivani tee, Põlva valla Pragi küla Tintso kinnistu kasuks.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Mooste alevikus Lasteaia tee 10 kinnistu enampakkumise parimaks pakkumuseks kinnitati pakkumine summas 12 400 eurot.

Rahaliste vahendite eraldamine
Eraldatakse Põlva valla 2023. aasta eelarvest Sihtasutusele Mooste Mõis 80 000 eurot Mooste mõisa aida katuse restaureerimiseks.

Lasteaedade töökorraldus 2023. aasta suveperioodil
2023. aasta suvel on personali puhkuseperioodiks lasteaiad suletud järgmiselt:
Põlva valla Lasteaed Sinilind 3. juulist – 28. juulini;
Mooste Lasteaed Tammetõru 3. juulist – 28. juulini;
Tilsi Lasteaed Muumioru 3. juulist – 28. juulini;
Põlva Lasteaed Lepatriinu 3. juulist – 25. augustini;
Põlva Lasteaed Mesimumm 3. juulist – 6. augustini;
Põlva Lasteaed Pihlapuu 7. augustist – 25. augustini.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Osaühingule Mooste Farmerid antakse tasuta kasutusõigus 5 aastaks Põlva valla omandis olevale Pumbajaama katastriüksusele Laho külas.

Hinnakirja kehtestamine
Kehtestati Ahja Kooli õppehoones ja spordihoones osutatavate teenuste hinnakiri.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldatakse 17 613,50 eurot Põlvas Kaasiku tn 9 kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrguga liitumise teise osamakse kulude katmiseks.

Teate koostas: 
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus