Vallavalitsuse 16.05.2023 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati elektrikaabli paigaldamiseks sundvaldus Põlva valla omandis olevale katastriüksusele Mõtskülas Praksi tee L1 Elektrilevi OÜ kasuks.

Seati sidekapi ehituseks sundvaldus Põlva linna Võru tänav T2 katastriüksusele Telia Eesti AS kasuks.

Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine
Nõustuti Mooste alevikus Ülejärve tee 5 katastriüksuse (pindala 55460 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Ülejärve tee 5, sihtotstarve maatulundusmaa; Ülejärve tee L2, sihtotstarve transpordimaa; Ülejärve tee 4, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Kiidjärve külas Keljomäe katastriüksuse (pindala  16046 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Keljomäe, sihtotstarve elamumaa; Keljomuru, sihtotstarve elamumaa; Kitimäe, sihtotstarve elamumaa; Kitikivi, sihtotstarve elamumaa.

Nõustuti Savimäe külas Lati katastriüksuse (pindala 49,87 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Lati, sihtotstarve maatulundusmaa; Jänese, sihtotstarve maatulundusmaa; Haakmetsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Kuuse, sihtotstarve maatulundusmaa; Latisoo, sihtotstarve maatulundusmaa; Lepa, sihtotstarve maatulundusmaa; Lõvikuninga, sihtotstarve maatulundusmaa; Sookure, sihtotstarve maatulundusmaa; Metsanurga, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Himmaste külas Ando katastriüksuse (pindala 11,39 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Ando, sihtotstarve maatulundusmaa; Andopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Eramu värvimise toetuse andmine
Eraldati eramu värvimise toetust ühele taotlejale summas 130,87 eurot.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala äri- ja tootmishoonete ning laohoonete püstitamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus.

Eluruumi ja üüri määramine
Määrati eluruumi tagamise teenuse osutamiseks eluruum aadressil Tartu maantee 6-10, Ahja alevik, pindalaga 41,9 m2 ning määrati üür 1,00 eurot/m2 kalendrikuus.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva paisjärve ujumissild" esitati kolm pakkumust. Edukaks tunnistati Klaaslahendus OÜ pakkumus kui soodsaim pakkumus, maksumusega 14 107,80 eurot ilma käibemaksuta (16 929,36 eurot koos käibemaksuga). Hanke eesmärk on Põlva paisjärve rannaalale rajada uus ujumissild.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus