Vallavalitsuse 12.09.2023 istungil

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks
Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Põlva vallas Mammaste külas Kuuse tee 6 (katastritunnus 61901:001:0255, sihtotstarve elamumaa 100%) asuvate korteriomandite võõrandamiseks. Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumist Põlva valla kodulehel www.polva.ee.

Vara kasutusse andmine
Mittetulundusühingule Taevaskoja antakse tasuta kasutada kuni kümneks aastaks Põlva vallas Taevaskoja külas asuv Saesaare bussiootepaviljon. MTÜ Taevaskoja tagab ootekoja remondi, hoolduse ja selle ümbruse korrashoiu.

Korralduste muutmine
Muudetakse Põlva Vallavalitsuse 21.02.2023 korraldust nr 2-3/60 sundvalduse seadmise kohta Enefit Connect OÜ kasuks Perelamute tee katastriüksusele 62201:001:0068 Himma külas. Korralduses muudetakse sundvalduse ala vastavaks teostusmõõdistusele.

Muudetakse Põlva Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldust nr 2-3/163 "Vallavara võõrandamine otsustuskorras" põhjusel, et käesolevaks ajaks ei ole omandamisõigust kasutatud garaažiboksidele nr 6/2-7 ja nr 6/2-8. Korraldusega määratakse uus omandiõiguslik isik.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Vardja külas Ruusa katastriüksuse (katastritunnus 38501:004:1419, pindala 3,69 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Ruusa, sihtotstarve elamumaa ja Ruusanurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Tilsi külas Vikerkaare katastriüksuse (katastritunnus 38501:001:0027, pindala 9309 m2, sihtotstarve elamumaa) jagamisega järgmiselt Vikerkaare, sihtotstarve elamumaa ja Tillu, sihtotstarve elamumaa.

Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamine
Väljastati füüsilisest isikust ettevõtjale Helmut Kangro (registrikood 16802925) tähtajatu taksoveoluba  ja selle alusel ka sõidukikaart sõidukile FORD MONDEO registreerimismärgiga 525TLV.

Eelarve muutmine
Allasutuste 2023. aasta eelarvesse arvatakse laekunud sihtotstarbeline finantseerimine ja kulud sihtotstarbelise finantseerimise kasutamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus