Vallavalitsuse 19.09.2023 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldatakse andeka noore toetust ühele õppurile 400 eurot rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Sõlmitakse asjaõigusleping isikliku kasutusõiguse seadmiseks Põlva valla kasuks aiandusühistu Taevaskoja Aiad omandis olevale katastriüksusele Aiandi (kinnistu registriosa nr 1267838, katastritunnus 62101:001:0378) ligikaudu 23,4 m2 ulatuses veevõtukoha rajamiseks.

Toetuse andmine
Antakse ühekordset toetust Sihtasutusele Põlva Jakobi Kool summas 14 174 eurot seoses erakooli tegevuse alustamisega. 

Vallavara kasutamise lepingu lõpetamine
Poolte kokkuleppel lõpetatakse äriruumi üürileping asukohaga Järveotsa tee 5, Mooste alevik, Põlva vald.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Himmaste külas Metsanurga tee 1 katastriüksuse (katastritunnus 61902:003:0037, pindala 3,30 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Metsanurga tee 1, sihtotstarve maatulundusmaa ja Metsanurga tee 1a, sihtotstarve maatulundusmaa.

Korralduse muutmine
Seoses lasteaedade ühinemisega kinnitati Põlva valla munitsipaallasteaedade majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta ajavahemikul 01.09.–31.12.2023 ning muudeti vastavalt Põlva Vallavalitsuse 27.12.2022 korraldust "Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks".

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine
Kui vastuvõetud eelarvestrateegia periood ei hõlma 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat, algatatakse eelarvestrateegia muutmine. Valitsus kiitis heaks „Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 muutmise" eelnõu ning otsustas selle saata avalikustamisele Põlva valla kodulehel.

Toetuse aruande heakskiitmine ja toetuse summa muutmine
Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetuse ühe taotleja toetuse kasutamise aruanne kiideti heaks väiksemas ulatuses kui eraldatud toetus. Enammakstud toetus nõutakse taotlejalt tagasi.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus