Kauksi külas Kaasiku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 24.10.2023 korraldusega nr 2-3/442 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kauksi külas Kaasiku katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada maa-ala kolmeks elamukrundiks, määrata ehitusõigus, lahendada moodustatavate kruntide juurdepääs ning tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha ning see hõlmab Kaasiku katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0630) ja juurdepääsutee osas Sikka katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0073). Lahenduse kohaselt jagatakse katastriüksus kolmeks elamukrundiks, millest igaühele on lubatud püstitada kuni kaks hoonet (1 põhihoone ja 1 abihoone). Põhihoonete suurim lubatud kõrgus on 8 m ning abihoonetel 5 m. Positsioonil 3 on võimalik olemasolevaid hooneid säilitada või likvideerida ning ehitada uued hooned. Planeeritud kruntidele on juurdepääs ette nähtud Paijärve taguselt teelt ning servituudi alusel erateelt Sikka katastriüksuse kaudu. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Mooste valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.11-04.12.2023. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-posti aadressil info@polva.ee.