Laps alustab kooliteed 2024. aasta sügisel

2024. aasta sügisel alustavad kooliteed lapsed, kes on sündinud perioodil 01.10.2016 – 30.09.2017.

Põlva vald määrab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli. Põlva vallas on lapsele elukohajärgse kooli määramine reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Nimetatud määruse kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse.

Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid. Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2024. Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 1. märtsil 2024.