Põlva linnas Jaama tn 59a katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Jaama tn 59a katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4660 m2. Detailplaneeringu lahendusega määratakse hoonestusala ja antakse ehitusõigus ühe, maksimaalselt 12 m kõrguse ärihoone ja kuni 2 abihoone püstitamiseks. Ärihoone täpsemat kasutusotstarvet detailplaneeringuga ei määrata. Lubatud on nii kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone kui ka tankla. Planeeringuala ehitusgeoloogilised tingimused on väga keerulised, seepärast määrab detailplaneering hoonete vundamentide projekteerimiseks ehitusgeoloogilise põhiuuringu vajaduse.

Planeeringualale ulatuvad kahe C-kategooria ohtliku ettevõtte (Alexela AS Põlva automaattankla ja AS Tere Põlva tootmisosakond) ohualad. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on arvestatud ettevõtete riskianalüüsidega ning määratud meetmed õnnetusest tuleneva ohu ja võimalike tagajärgede ennetamiseks. Jaama tn 59a kinnisasjale puudub juurdepääs riigiteelt, planeering näeb ette juurdepääsu olemasoleva ristumiskoha kaudu, läbi Põlva vallale kuuluva Energia tn 9 kinnisasja. Tee ja ristumiskoha väljaehitamiseks sõlmitakse planeeringu kehtestamisest huvitatud isikuga haldusleping.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.05.-24.05.2024. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-posti aadressil info@polva.ee.