Volikogu 16.05.2024 istungil

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024–2035 vastuvõtmine
Kehtestatakse Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035, mis on aluseks vesivarustuse süsteemide arendamiseks ja väljaehitamiseks aktsiaseltsi Põlva Vesi teeninduspiirkonnas ning finantseerimisallikate leidmisel.

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Lubatakse Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva valla suusaradade hooldus 2024- 2026" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks rahalisi kohustusi kuni 70 000 eurot. 

Valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks Põlva vallas moodustatakse viis jaoskonnakomisjoni – Ahjal, Moostes, Põlvas, Tilsis ja Vastse-Kuustes ning nimeti nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Arvamuse andmine Kadaja III uuringuloa taotlusele
Nõustuti Kadaja Ill uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisega. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,47 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Maavara soovitakse kasutada Põlva piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Kui uuringukaeveõõnte ja puuraukude rajamiseks on vajalik metsa eemaldamine, tuleb see teostada väljaspool lindude pesitsusperioodi.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus