Põlva linnas Metsa tn 10 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Metsa tn 10 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 13. maist – 13. juunini 2022.

Planeeringuala suurus on 1,41 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga jagada planeeringuala kruntideks kuni viie korter- ja/või ridaelamu (maksimaalselt 60 korterit) püstitamiseks.

Detailplaneeringuga määratakse kruntidele hoonestusala ning ehitiste toimimiseks vajalike rajatiste võimalik asukoht, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu eelnõu ja lähteseisukohtadega saab tutvuda alates 13. maist 2022 Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1) või Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud.

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu ja lähteseisukohtade kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 20. juunil 2022. a kell 15.00 Põlva Keskraamatukogu kolmanda korruse saalis Kesk tn 16, Põlva linn.