Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda geoinfospetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Geoinfospetsialisti ametikoha eesmärk on geodeetiliste mõõdistustööde süstematiseerimine, ehitus- ja planeeringuosakonnas vajalike registrite pidamine ja loomine ning Põlva valla ruumilise arengu korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • geodeetiliste ja geoloogiliste mõõdistustööde aruannete arhiivi pidamine;
 • Põlva valla digitaalkaardi ja selle andmebaasi täiendamine ja korras hoidmine;
 • digitaalsel aluskaardil põhinevate skeemide ja kaartide, teemakaartide koostamine ning andmebaasidest vajalike väljavõtete tegemine;
 • osakonna töövaldkonda kuuluvate registrite pidamine; kaevelubade menetlemine ja aadressandmete korrastamine;
 • maade munitsipaalomandisse vormistamine plaani- ja kaardimaterjali alusel;
 • planeeringute kontseptsioonide koostamine ja planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamine;
 • üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, koostamise korraldamine ja planeeringuliste küsimuste lahendamine;
 • töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine ja lähteülesannete koostamine;
 • ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele.

Nõudmised kandidaadile:

 • keskharidus, kõrgharidus või vastav eriharidus (eelistatud geodeesia, maakorraldus, geograafia, ehitus);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
 • väga hea arvuti ja ametikohal vajalike programmide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus, CAD ja GIS tarkvara tundmine;
 • väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust (haridus) tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 28.08.2022 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee. Tööle asumise aeg oktoobris 2022.

 

Lisainfo: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala, telefon 5199 2133, mihkel.kala@polva.ee