Positiivne rahastusotsus

Põlva Vallavalitsuse projektitaotlus "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskustelt positiivse rahastusotsuse. Projekti eesmärk on suurendada Põlva valla koolide suutlikkust rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, luues kaasaegseid ja sobivaid õpi- ning töötingimusi ning soetades mitmekesiseid õppe- ja abivahendeid ning õppematerjale.

Projekti kogumaksumus on 114 388 eurot. Projekti tegevused on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti toetuse määr on kuni 85% abikõlbulikest kuludest, mis on 97 229 eurot ja kohaliku omavalitsuse omafinantseering 15% ehk 17 159 eurot.

Projekti tegevustega täiendatakse oluliselt Põlva valla koolides kaasava hariduse põhimõtete rakendamise võimalusi, sest luuakse ja sisustatakse ruume, hangitakse õppetegevuse läbiviimiseks vajalikke seadmeid, abivahendeid ning õppematerjale ja luuakse õpilaste liikumist soodustavaid võimalusi.

Kaasava hariduse põhimõtetest tulenevalt tuleb igal koolil luua sobivad tingimused nii õpi- ja käitumisraskustega ning psüühikahäiretega, kui ka väga erinevate vaimsete võimetega õpilastele. Samal ajal peab ka õpetaja ja tugispetsialisti töökeskkond olema kaasaegne ja toetama tema motivatsiooni maksimaalselt panustada õpilaste arengu toetamisse.

Koolides sisustatakse erinevaid õpperuume ja tööruume – mänguteraapia ruum, väikeklass, õpiabi klass, HEV klass, teraapiatuba, vaikusetuba, individuaalõppe ruum, liitklassi õpperuum, tugispetsialisti töökabinet.

Koolid hangivad vahendeid ja õppematerjale, mis on mõeldud haridusliku erivajadusega õpilastele nii individuaalseks kui grupitegevustes kasutamiseks, soodustavad õpilaste liikumist ning arendavad toimetulemist ja oskusi kaasaegses digimaailmas. Õppetegevuste läbiviimine haridusliku erivajadustega õpilastele nõuab oluliselt rohkem visualiseerimist, praktilisi tegevusi, mitmekesiseid õppevahendeid ja meetodeid, et toetada nende enesehinnangut ja motivatsiooni. Samuti hangitakse vahendeid ja materjale, mis võimaldavad pakkuda pingutust nõudvaid ülesandeid ja tegevusi ka võimekamatele õpilastele.

 

Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja