Vallavalitsuse 03.01.2023 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust 500 eurot sportlase osalemiseks Eesti U15 noortekoondise kogunemistel ja treeningutel.

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord
Kehtestati kord, millega reguleeritakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Põlva valla ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati sidevõrgu rajamiseks isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks Põlva valla omandis olevatele katastriüksustele Leevijõe külas.

Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
Määrati Kanassaare külas oleva sigala teenindamiseks vajalik maa järgmiselt:
1. koha-aadress Põlva vald, Kanassaare küla, Täheveere;
2. ligikaudne pindala 1866 m2;
3. sihtotstarve tootmismaa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus