Vallavalitsuse 06.09.2022 istungil

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti katastriüksuste jagamisega:
- Puuri külas asuva Kõivumäe katastriüksus jagatakse: Kõivumäe, sihtotstarve maatulundusmaa ja 62 Kanepi-Leevaku tee, sihtotstarve transpordimaa.

- Lutsu külas Seafarmi katastriüksus jagatakse: Seafarmi, sihtotstarve tootmismaa ja  Farmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

- Puskaru külas Mäeotsa katastriüksus jagatakse: Mäeotsa, sihtotstarve elamumaa ja Põllumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

- Kiidjärve külas Tikuta-Hainjärve katastriüksuse jagatakse: Tikkota, sihtotstarve maatulundusmaa ja Tikuta-Hainjärve, sihtotstarve maatulundusmaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Vastse-Kuuste mõisa pargi kaitsekorralduskava" tuli kaks pakkumust, edukaks tunnistati AB Artes Terrae OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 18 310 eurot ilma km-ta (21 972 eurot koos km-ga). Riigihanke eesmärk oli leida Vastse-Kuuste mõisa pargile kaitsekorralduskava koostaja.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest üle 100 kW päikeseelektrijaama püstitamiseks Jaama tn 61 (62001:005:0057) katastriüksusele Põlva linnas. Kuna Põlva valla üldplaneeringus on tegemist segahoonestusalaga, kus on eelistatud kuni kolme korrusega elamud ning neid teenindavad ehitised, siis alale päikeseelektrijaama rajamine on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga ja ei vasta kaasaegse ning tuleviku Põlva linna kujundamise printsiipidele.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus