« Tagasi

Vallavalitsuse 07.02.23 istungil

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse Laheda Sotsiaalkeskusele 14 000 eurot tooltõstuki paigaldamiseks.

Toetuse andmine
Põlva valla 2023. aasta eelarvest eraldatakse tegevustoetust Põlva vallas tegutsevatele MTÜ-dele kogusummas 54 800 eurot. Tegevustoetust eraldatakse Põlva valla haldusterritooriumil tegutsevale mittetulundusühingule 7–19-aastaste Põlva valla rahvastikuregistris olevate laste ja noorte huvihariduse või huvitegevuse läbiviimiseks 2023. aastal.

Peatuse nime määramine
Laanekooli teele nr 4730004 rajati uus bussipeatus, mille nimeks määrati Metsise.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Peri oja paisutatud osa süvendamine" tuli üheksa pakkumust, millest edukaks pakkumuseks tunnistati AS Kurmik pakkumus maksumusega 12 600 eurot ilma käibemaksuta (15 120 eurot koos käibemaksuga).

Sundvalduse seadmine
Sidevõrgu rajamiseks seati tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Paabu ja Toominga katastriüksustele Karilatsi külas.

Metsateedele kohanimede ja teeregistri numbrite määramine
Määrati metsateedele nimed ja teeregistri numbrid järgmiselt:
- Vana-Koiola külas katastriüksusel 38501:004:1353 asuvale metsateele määrati kohanimi Istepingi tee ja teeregistri number 3850713;
- Vana-Koiola külas katastriüksusel 38501:004:1353 asuvale metsateele määrati kohanimi Kraavi tee ja teeregistri number 3850714;
- Vana-Koiola külas katastriüksusel 38501:004:1354 asuvale metsateele kohanimi Pärna tee ja teeregistri number 3850715;
- Joosu külas katastriüksusel 38501:004:0237 asuvale metsateele kohanimi Joosu metsavahi tee ja teeregistri number 6190215;
- Rosma külas katastriüksusel 61903:001:0175 asuvale metsateele kohanimi Rosma kalmistu tee ja teeregistri number 6190216;
- Aarna külas katastriüksusel 61901:001:1090 asuvale metsateele kohanimi Miilaro tee ja teeregistri number 6190217.

Sundvalduse seadmine
Sidevõrgu rajamiseks Vastse-Kuuste külas seati sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Põlva valla omandis olevatele üheksale katastriüksustele.

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks
Korraldatakse elektrooniline enampakkumine veebikeskkonnas osta.ee Mooste alevikus asuva Lasteaia tee 10 kinnistu (registriosa 1679238, katastritunnus 47301:002:0041, üldpind 3981 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) võõrandamiseks. Enampakkumise algusest antakse teada valla kodulehel ja Facebooki lehel.

Kooskõlastati Kastre valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus