Vallavalitsuse 13.09.2022 isungil

Vallavara kasutusse andmine
Mittetulundusühingule Avastiku anti perioodiks 14.09.2022–31.05.2023 tasuta kasutusse Moostes Järveotsa tee 5 asuv ruum. Ruumi kasutatakse keraamikaringi läbiviimiseks Mooste noortele.

Laste arvu suurendamine lasteaia sõimerühmades
Põlva Lasteaia Lepatriinu sõimerühmades suurendati lasteaiakohtade arvu kahe lapse võrra.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Aarna külas Mõisalauda katastriüksuse (katastritunnusega 62101:001:0092) jagamisega järgmiselt: Mõisalauda, sihtotstarve maatulundusmaa 50%, tootmismaa 50% ja Pilve, sihtotstarve tootmismaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Mammaste TSK välijõusaal" tuli kaks pakkumust, edukaks tunnistati Tiptiptap OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 45 849,08 eurot ilma km-ta (55 018,90 eurot koos km-ga).

Sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine
15. septembrist 2022 osutab Põlva maakonnas sotsiaaltransporditeenust OÜ Merling Reisid.  Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse maksumused.

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik väljapanek
Suunati avalikule väljapanekule "Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030" eelarvestrateegia muutmise projekt.
2018. aastal koostatud ning kinnitatud eelarvestrateegiasse ja tegevuste kavasse lisatakse aasta 2026 ning jäetakse välja tegevused, mis on ellu viidud.  Avalik väljapanek toimub ajavahemikus 14.09-28.09.2022 Põlva valla kodulehel.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus