« Tagasi

Vallavalitsuse 18.01.2022 istungil

Vallavara tasuta kasutamise tähtaja pikendamine
Pikendati Sihtasutusega Mooste Mõis 2016. aastal sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut tähtajaga kuni 31. detsember 2030.
 
Huvikoolide õppetasu hinna kehtestamine
Kehtestati Põlva valla huvikoolide uued õppetasud. Huvikooli direktoril on õigus vanema taotluse alusel vabastada kolme- või enamalapselise perekonna kolmas ja iga järgnev laps huvikooli õppetasu tasumisest.
 
Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Kinnitati Põlva valla 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kogusummas 285 288 eurot. Huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse vahenditest.
 
Maatehingud
- Nõustuti Kähri külas asuva Laane-Lauda katastriüksuse, Puskaru külas asuva Heki katastriüksuse ja Metste külas asuva Ukuaru katastriüksuse jagamisega. Need jagamistehingud on seotud riigitee ehituseks vajalike maaeralduste moodustamisega võõrandamise eesmärgil Eesti Vabariigile.
- Kiisa külas asuva Kaalu katastriüksuse (katastritunnus 62101:001:0169) sihtotstarbeks määrati elamumaa.
- Nõustuti Puskaru külas asuva Metsavahe katastriüksuse (katastritunnus (62101:001:0271) jagamisega järgmiselt: Metsjärve, sihtotstarve maatulundusmaa ja Metsavahe, sihtotstarve elamumaa.
 
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
Sõidukikaardi omanike taotlusel tunnistati kehtetuks FIE Avo Takso ja FIE Raivo Kruusamäe sõidukikaardid.