Vallavalitsuse 24.11 2022 istungil

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Ahja alevikus Tartu mnt 45 katastriüksuse detailplaneering eesmärgiga moodustada 7 üksikelamu krunti, kaks krunti büroo- ja kaubandushoone ning laoplatside kavandamiseks ning üks transpordimaa üksus. Planeeringuala suurus on 3,08 ha. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Tunnistati nurjunuks Mooste alevikus asuva Rasina mnt 8 kinnistu võõrandamise enampakkumine. Enampakkumise tähtaja jooksul ei esitatud ühtegi pakkumust.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Ahja alevikus asuva Allika tn 11 kinnistu võõrandamise enampakkumise parimaks pakkumuseks tunnistati pakkumus summas 17 200 eurot.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Sihtasutusele Mooste Mõis antakse tasuta kasutusse Mooste alevikus Pargi tee 16 asuv teraviljahoidla tähtajaga kuni 31.12.2030.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused Põlva linnas Lao tänava ümberehitamiseks ning jalgratta- ja jalgtee rajamise ehitusprojekti koostamiseks lõigul Vabriku-Pärnaõie.

Erateede avalikuks kasutamiseks määramine
Avalikuks kasutamiseks määrati Kasetuka tee aadressil, Orajõe küla, Kasetuka tee 2 pikkusega 204 m ja Puntarumäe tee aadressil Mammaste küla, Puntarumäe tee 3 pikkusega 1483 m.

Üldhooldusteenuse hinna kehtestamine
Kehtestati Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse maksumuseks ühe teenust saava isiku kohta 930 eurot kalendrikuus.

Põlva Valla Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks Põlva Uus tn 2 teenuskohas ühe teenust saava isiku kohta 1000 eurot kalendrikuus ning Põlva Lina tn 17 ja Lina tn 19 teenuskohas ühe teenust saava isiku kohta 1300 eurot kalendrikuus.

Põlva valla hooldekodu poolt osutatava ajutise ööpäevaringse üldhooldusteenuse maksumuseks kehtestati 50 eurot ööpäevas.

Hinnad kehtestatakse 1. jaanuarist 2023 ja need ei sisalda ravimite maksumust.

Reservfondist eraldamine
Reservfondist eraldati Karilatsi külas asuva Põlva valla pumpla elektrikulude katteks 331,47 eurot.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus