Vallavalitsuse 26.04.2022 istungil

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
Kinnitati Põlva valla 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekute elluviimiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused.

Projekteerimistingimuste määramine
Lubati detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste alusel püstitada teenindusjaam Põlva linnas Jaama tn 71 kinnistule.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Tännassilma külas asuva Kastani katastriüksuse (pindala 2,08 ha, sihtotstarve: elamumaa) jagamisega järgmiselt: Kastani, sihtotstarve: elamumaa ja 62 Kanepi-Leevaku tee, sihtotstarve: transpordimaa.

Määrati Rosma külas Lume katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele aadresside ja sihtotstarbed: Sooküla tee 10, sihtotstarve maatulundusmaa ja Sooküla tee 12, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Meemaste külas Mõisa tee 2a/Sae katastriüksusele maakaabelliini rajamiseks.

Ehitistele teenindamiseks vajaliku maa määramine
Määrati Kiuma külas eraomandis olevate ehitistele teenindamiseks vajalik maa, millele seatakse hoonestusõigus ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt:
1.1. koha-aadress Põlva vald, Kiuma küla, Kikka;
1.2. ligikaudne pindala 14068 m2;
1.3. sihtotstarve elamumaa.

Reservfondist eraldamine
Volikogu tegi vallavalitsusele ettepaneku eraldada eelarvest rahalisi vahendeid Ukraina sõprusomavalitsuse toetuseks põhimõttel 1 euro iga Põlva valla elaniku kohta.
Reservfondist eraldati 13 418 eurot toetuseks Ukraina Kulikovka külanõukogu (Куликівський селищна рада) piirkonnale.

Riigihanke menetluse ja korralduse kehtetuks tunnistamine
Protseduurilise eksimuse tõttu (taotluse esitamise tähtaeg oli lühem kui 15 päeva) tunnistati kehtetuks riigihanke "Põlva nutitee" hankemenetlus ning hanke tulemused. Kuulutatakse välja uus riigihange.  

Koosseisu kinnitamine
Põlva Valla Hooldekodu koosseisust arvati välja meditsiiniõe ametikoht ja lisati üks hooldustöötaja ametikoht.  

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus