« Tagasi

Vallavolikogu 23.11.2023 istungil

Lasteaedades vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord
Kui seni on lasteaia kohatasu määranud volikogu kindla summana, siis alates 1. septembrist 2024  kehtestatakse lasteaiatasuks 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Kehtima jääb klausel, et kolmanda ja iga järgmise lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Et toetuste taotlemise ja menetlemise protsess muutuks lihtsamaks ja kiiremaks, uuendati järgmised korrad: Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord, Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord ning Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemise protsessi on edaspidi kaasatud ka õppuri vanem, kes kinnitab üks kord aastas detsembrikuu jooksul oma lapse osalemise vastava klubi juhendatud tegevuses.

Esimesel lugemisel oli Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord, mis hakkab reguleerima Põlva valla eelarvest eraüldhariduskooli ja eralasteaia pidajale toetuse andmist ajavahemikul 01.01.2024–31.12.2026.

Komisjoni koosseisu muutmine
Alates 30.10.2023 on Põlva valla valimiskomisjoni otsusega kinnitatud volikogu liikmeks Ülle Kangro, kes kinnitati ka kogukonnakomisjoni liikmeks.

Arvamuse andmine
Volikogu ei nõustunud keskkonnaloa andmisega Kurgsoo III turbatootmisala rajamiseks, kuniks pole välja selgitatud, kui palju kaalub mäeeraldise kasutuselevõtmisel majanduslik põhjendatus üles rohevõrgustiku hävimise ning millised on kaevandamisega kaasnevad mõjud.

Volikogule tutvustati vallavalitsuse töödokumenti Kaasamise hea tava, mis kirjeldab omavalitsuse kaasamise ja koostööviise ning vastavaid kanaleid ja vahendeid.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus