Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

22.09.23

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Teenust osutatakse isikule, kelle:

 1. toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 2. rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas;
 3. rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas, viibimiskoht (ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutaja) on teises omavalitsusüksuses.

 

Teenuse rahastamine

Teenuskoha maksumust rahastatakse teenuse saaja sissetulekutest, riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud pikaajalise hoolduse korralduse toetusest, Põlva valla eelarve vahenditest ja vajadusel ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmelt võetavast tasust.

Põlva valla eelarvest rahastatakse hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõu- jm kulud (hoolduskomponendi kulud).

Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus- ja toitluskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud (ülalpidamiskomponendi kulud).

 Põlva Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldusega nr 2-3/189 ja 02.05.2023 korraldusega nr 2-3/188 kehtestati alates 01.07.2023 Põlva Valla Hooldekodu poolt ja Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse maksumuseks 1300 eurot kalendrikuus ning selle hind ei sisalda ravimite maksumust.

Põlva Valla Hooldekodu ja Laheda Sotsiaalkeskuse hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tegelike kulude maksumus (hüvitatav hoolduskulu) on 650 eurot ning majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu (teenuse omaosalus) 650 eurot.

Põlva Vallavalitsuse 13.06.2023 korralduse nr 2-3/272 "Põlva valla eelarvest rahastatavat ööpäevaringset üldhooldusteenuse vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude piirmäära kehtestamine" punkt 1 alusel kehtestati SHS § 221 lõige 2 alusel määratav kulude tasumise piirmäär 480 eurot.

Otsuse teenuse rahastamise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja oma haldusaktiga.

Kui isik ei ole võimeline tasuma puudujäävat osa kohamaksumusest (ülalpidamiskomponenti või hoolduskomponendi piirmäära ületavas osas) või kohamaksumuse arvestusest välja jäävate lisateenuste eest, siis hindab KOV isiku ja tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete maksevõimet ja lepib nendega kokku puudujäävate summade tasumise.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

Kümne päeva jooksul peale taotluse esitamist viib sotsiaalosakonna ametnik läbi teenuse vajaduse hindamise.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

 • Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 5400 5954, e-post kulli.padar-siim@polva.ee  (Põlva piirkond);
 • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
 • sotsiaaltööspetsialist, Piret Mägi, tel 5196 6411, e-post piret.magi@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus, milles märgitakse:

 1. teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2. teenuse taotleja isikukood;
 3. teenuse taotleja elukoht;
 4. teenuse taotleja kontaktandmed;
 5. teenuse vajaduse põhjendus (igapäevaeluga toimetuleku ja terviseprobleemide kirjeldus);
 6. teenuse taotleja esindaja(te) ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord

Põlva valla eelarvest rahastatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust vahetult osutatavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude piirmäära kehtestamine

Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB) 

 

Toimetaja: LIIA SULG