Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

7.09.21

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Teenust osutatakse isikule, kelle:

  1. Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või;
  2. tegelik elukoht on Põlva vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

 

Teenuse rahastamine

Kui teenuse taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasuvad taotleja ja tema seadusjärgsed ülalpidajad teenuse eest täies ulatuses ise.

Teenuse rahastamisel osalevad teenuse vajaja, tema seadusjärgsed ülalpidajad ja põhjendatud juhtudel vallavalitsus.

Otsuse teenuse rahastamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

Teenuse taotlejal on õigus pöörduda otse teenuse pakkuja poole teenuse saamiseks, kui puudub vajadus täiendava kohaliku omavalitsuse abi järgi.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 799 9476, mob 5400 5954, e-post kulli.padar-siim@polva.ee  (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus, tõendid teenust vajavale isikule ja tema seadusjärgsetele ülalpidajatele kuuluva kinnis- ja vallasvara kohta ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate 6 eelneva kalendrikuu pangakontode väljavõtted.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord  

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA