Vastse-Kuuste alevik, Tööstuse tn 30 projekteerimistingimused

2.01.23

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati 15.07.2021 projekteerimistingimuste andmiseks taotlus nr 2111002/10161 Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus Tööstuse tn 30 (87201:003:0053) katastriüksusele põllumajandusliku tootmishoone püstitamiseks. Täiendatud projekteerimistingimuste taotlus koos hoone eskiislahendusega esitati uuesti ehitisregistrisse menetlusse 23.10.2022. Taotluse esitaja on Tööstuse tn 30 kinnistu omanik.

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. a otsusega nr 1 "Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu kehtestamine" üldplaneeringu kohaselt on Vastse-Kuuste alevik tiheasustusala ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Esitatud taotluse alusel soovitakse Tööstuse tn 30 katastriüksustele püstitada ca 8 m kõrgune põllumajanduslik tootmishoone (edaspidi tootmishoone) ehitisealuse pinnaga ca 633 m2. Eskiislahenduse alusel paiknevad kavandatavas tootmishoones teraviljakuivati, veski, laoruumid, katlaruum ning muud olme- ja töökoja ruumid. Hoone ehitisealune pind on väiksem kui üldplaneeringus määratud detailplaneeringu algatamise vajadusega tootmishoone ehitusalune pind (üle 1000 m2). Maa-ameti ajalooliste ortofotode ja fotomaterjalide põhjal asus maaüksusel viljakuivati seadmed, mis on praeguseks kasutuseta ja lagunenud. Tööstuse tn 30 katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa ning piirneb teiste tootmismaa katastriüksustega. Kavandatav tootmishoone püstitamine on kooskõlas üldplaneeringus toodud üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste suunistega.

Projekteerimistingimuste andmisega loobutakse detailplaneeringu koostamise kohustusest Tööstuse tn 30, Vastse-Kuuste alevik tootmishoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 17.11.2022 kuni 30.11.2022 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 30.11.2022 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.

Korralduse eelnõu

Korralduse lisa

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 13.12.2022 korraldusega nr 2-3/574 määrati projekteerimistingimused põllumajandusliku tootmishoone püstitamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG