Põlva Vallavalitsus algatas 28.07.2021 korraldusega nr 2-3/370 Põlva linnas J. Hurda tn 15 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 9570 m2 ja planeeringu eesmärgiks on püstitada katastriüksusele 3-korruseline korterelamu, määrata planeeringualale hoonestusala ja ehitusõigus, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused ning liikluskorralduse- ja haljastuse põhimõtted ning muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaaks.
Planeeringuala hõlmab J. Hurda tn 15 katastriüksust (katastritunnus 62001:001:0001) ja osaliselt Johannes Käisi tänav T2 katastriüksus (katastritunnus 62001:001:0052). J. Hurda tn 15 katastriüksusel paiknevad aiamaad ja kasvuhooned, mille kasutajad on hetkel teadmata. Juurdepääs on kavandatud Johannes Käisi tänav T2 kaudu. Planeeringualast põhjas asuvad garaažid, lõunasse jäävad korterelamud, idasuunda jääb Johannes Käisi tänav T2 ning AS Põlva Haigla, läänesuunda jäävad aiamaad ning Põlva Kooli staadion.
Põlva valla üldplaneeringu 2029+ järgi asub planeeringuala Käisi-Piiri asumis, kus domineerivad korterelamud. Üldplaneeringu järgi on tegemist elamualaga (E3), mis on mõeldud väike- ja korterelamute ja neid teenindava taristu ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise ettepanekus toodud tegevused on kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga 2029+ kooskõlas.