Eelarvestrateegia 2019–2024

2.01.20

Eelarvestrateegia 2019–2024 menetlus 2018. aastal

Algatamine

Eelarvestateegia koostamise algatamine otsustati Põlva Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 2-3/301 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine".

Eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine toimub Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" alusel.

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekt ja seletuskiri.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 20.06.2018 korraldusega nr nr 2-3/420 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus eelarvestrateegia projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

Põlva Vallavalitsus avalikustas eelarvestrateegia projekti 27.06.2018–12.08.2018 Põlva valla veebilehel, Põlva Vallavalitsuses (Keldrikala tee 2) ja Põlva valla teenuskeskustes Ahjal (Illimari 6, Ahja alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla), Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik).

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekti avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 29.08.2018 algusega kell 17.30 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

Eelarvestrateegia eelnõu avalikul väljapanekul laekus 7 ettepanekut. Ettepanekud on kajastatud Põlva Vallavalitsuse 30.08.2018 korralduses nr 2-3/523 „Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava ja Põlva valla eelarvestrateegia väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas" (PDF, 537 KB).

I lugemine

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 I lugemine toimus Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 istungil.

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024; eelnõu; lisa 1; lisad 2–5;

Komisjonide protokollid

Kogukonna- ja külaelukomisjoni 24.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 164KB)
Majanduskomisjoni 25.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 136 KB)
Sotsiaalkomisjoni 25.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 235 KB)
Majanduskomisjoni 01.10.2018 koosoleku protokoll (PDF, 142 KB)

II lugemine, vastuvõtmine

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 II lugemine ning vastuvõtmine toimus Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 istungil.

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024; eelnõu; lisa 1; lisad 2–5; koondtabel

Avalikustamine

Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 määrus nr 1-2/48 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024" on avaldatud Riigi Teatajas (määrus jõustus 01.01.2019 ja kehtis kuni 31.12.2019). 

Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 istungi protokoll nr 1-1/12