Hajaasustuse programm

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017 

Toetatud projektid

Põlva Vallavalitsus otsustas 26.07.2017 korraldusega nr 2-3/366 "Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine" rahuldada 13 taotlust.

 

Täpsemat teavet toetust saanud projektide realiseerimiseks vajalike tegevuste kohta annab majandusspetsialist Aigi Jänes, telefon 5305 0775, e-post aigi.janes@polva.ee.

Toetuse taotlemine

Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 1. juuni 2017. Põlva valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt Põlva Vallavalitsusele.

 

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteem.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 01.01.2017
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast. 

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjaga nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

 

Vajalikud taotlusvormid on leitavad EAS-i veebilehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

 

Oluline!

 

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks.  

 

Põlva Vallavalitsuses tegeleb hajaasustuse programmiga majandusspetsialist Aigi Jänes.

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Aigi Jänes, Mari-Riina Terna, Kaia Sillaste, Eneken Padar ja Tanel Kapp.

 

Lisainfo ja konsultatsioon:

Aigi Jänes

Põlva Vallavalitsus

majandusspetsialist

+372 799 9478

+372 5305 0775

aigi.janes@polva.ee

Kodanike vastuvõtt: T kl 13-16, N kl 9-12


Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programm 2014


PROGRAMMI TAOTLUSVOORUD AASTATEL 2008–2017

2017. aasta taotlusvooru tulemused

2016. aasta taotlusvooru tulemused

2015. aasta taotlusvooru tulemused

2014. aasta taotlusvooru tulemused

2013. aasta taotlusvooru tulemused

2011. aasta taotlusvooru tulemused, Põlva Vallavalitsuse 10.08.2011 nr 191-k korralduse muutmine

2010. aasta taotlusvooru tulemused

2009. aasta taotlusvooru tulemused

2008. aasta taotlusvooru tulemused

2008-2011. aastal lõpetatud projektid

 

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Aigi Jänes, Mari-Riina Terna, Kaia Sillaste, Eneken Padar ja Tanel Kapp.

Viimati muudetud: 26.07.2017 16:31, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee