Hajaasustuse programm

7.03.24

2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini (k.a).

Rahandusministeeriumi Regionaalarengu toetuseks logoProgramm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla kaastaotleja(d) ja kaastaotleja(te)le kehtivad samad nõuded nagu taotlejalegi.

 Programmdokument, taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee.

Programmdokumendis on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks on majapidamised, mille leibkonda kuuluvad kuni 18-aastased (k.a) lapsed. Lisaks on Põlva vallas eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid.
 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 

Kasulik info:
Kanalisatsioonisüsteemide rajamine
Puurkaevude ehitamise protsess ja sellega kaasnevad probleemid (video)

 

Lisainfo ja konsultatsioon:

Kaia Sillaste
Põlva Vallavalitsus
registrispetsialist
5919 2345
kaia.sillaste@polva.ee

 

Hindamiskomisjon

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Kaia Sillaste, Mihkel Kala, Birgit Purga, Ülar Kõrge, Remida Aasamäe.

 

Programmi taotlusvoorude tulemused

2023. aasta taotlusvooru tulemused
2022. aasta taotlusvooru tulemused