Hajaasustuse programm

24.01.22

Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2022 ning taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022.

Rahandusministeeriumi Regionaalarengu toetuseks logoProgramm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 Programmdokument, taotlus- ning aruandevormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee.

Põlva vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks on majapidamised, mille leibkonda kuuluvad raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid.
 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 

Lisainfo ja konsultatsioon:

Kaia Sillaste
Põlva Vallavalitsus
registrispetsialist
+372 799 9499
kaia.sillaste@polva.ee

 

Hindamiskomisjon

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Kaia Sillaste, Mihkel Kala, Reelika Raig, Uno Kangro, Remida Aasamäe.

 

Programmi taotlusvoorude tulemused

Põlva vald:

2021. aasta taotlusvooru tulemused  
2020. aasta taotlusvooru tulemused 
2019. aasta taotlusvooru tulemused
2018. aasta taotlusvooru tulemused

2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Ahja vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Mooste vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Laheda vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Vastse-Kuuste vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused