Abielu registreerimine

29.06.20

 

Kirjeldus

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.

Abiellumisavalduse esitamisel ja abielu sõlmimise päeval tuleb abiellujatel oma isiku tõendamiseks esitada isikut tõendavad dokumendid.

Abielu sõlmimise järel väljastatakse abiellujatele nende soovil abielutõendid.

Esmased tõendid väljastatakse tasuta.

Korduv tõend, sh inglise-, saksa- või prantsusekeelne, väljastatakse avalduse alusel.

Taotlemine

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.  (Näiteks soovitakse abielu sõlmida 13.07.2019, siis abieluavalduse saab esitada alates 11.01.2019. Abieluavaldus peab aga olema kindlasti esitatud hiljemalt 12.06.2019). Perekonnaseisuametnik märgib abiellumisavaldusele abiellujatega kokku lepitud abiellumise aja ja abielu sõlmimise koha.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abieluavalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik allkirjastatud avaldus. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Abiellumisavalduses muuhulgas abiellujad:

 1. väljendavad soovi sõlmida omavahel abielu. Nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid;
 2. märgivad pärast abielu sõlmimist kantava perekonnanime;
 3. märgivad, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni;
 4. märgitakse kokkuleppel abiellumise aeg ja abielu sõlmimise koht;
 5. märgivad statistilised andmed (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Taotlusvormid

abiellumisavaldus eesti keeles
abiellumisavaldus inglise keeles

Vajaminevad dokumendid:

 1. avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 2. sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 3. varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus või -tõend või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 4. abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
 5. välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 6. vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
 7. vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta (v.a isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Avaldused ja kõik muud vajalikud dokumendid tuleb esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.

Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Õigusaktid

perekonnaseadus 
perekonnaseisutoimingute seadus 
rahvastikuregistri seadus

Menetlemine

Abieluavaldusi võtab vastu, abielusid registreerib ja pidulikke kombetalitusi viib läbi perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 799 9465, 5786 0070.

Vajalik isiklik kohaletulek, asume Põlva linnas Kesk tn 15 (III korrus).

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Kui perekonnaseisuametnik on puhkusel, võtab abieluavaldusi vastu registrispetsialist Kaia Sillaste, kaia.sillaste@polva.ee, 799 9499.
Riigilõiv

Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, st enne abieluavalduse esitamist.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: abielukande tegemine

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas Põlva Vallavalitsuses. Kassa (Kesk tn 15, Põlva) on avatud E–N 13–17 ja R 13–16.00, suvekuudel E–R 12.30–16.00.
Pidulik kombetalitus

Pidulikku kombetalitust viib läbi perekonnaseisuametnik Lea Leivo Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis või abiellujate poolt valitud kohas.

Piduliku kombetalituse hinnakiri

Tasuda tuleb hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist eelnevalt saadetud arve alusel.

Lisainformatsioon:

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Abielu sõlmimisel säilitab isik senise perekonnanime või valib uue perekonnanime.

Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi, või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.

Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.

Pildid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist abielu registreerimise piduliku kombetalituse läbiviimiseks.

Vaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus tagaplaanil on lillepostamendidVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist, kus vasakul on lillepostamendid ning paremal Eesti ja Põlva valla lippVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus esiplaanil on toolid reas pulmakülaliste jaoksAbieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust.

Perekonnaseisuametnik selgitab ka asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub perekonnaseisuametniku poolt abielukande tegemisel info abieluvararegistrisse.

Lisainfo abikaasade varaliste õiguste kohta

Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.

Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.

Abiellumisavalduse tagasivõtmisest teavitavad abiellumisavalduse esitanud isikud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati abiellumisavaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel (riigilõivuseadus § 15).

 

Toimetaja: LIIA SULG