10.01.23
 
Ühinemiseelse Põlva valla haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:

 

Kaevetööd
Kaevetööde teostamist Põlva valla haldusterritooriumil reguleerib Põlva valla kaevetööde eeskiri. Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistutel, kaevetöödel eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja -rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.
Kaevetööd on:
1) süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
2) töö, mida tehes muudetakse maapinna kõrgust;
3) ehitusgeoloogilised puurimistööd.

Kaevetööde teostamine on lubatud kaevetööloa alusel. Kaevetööloa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus ja kooskõlastada kaevetööd tehnovõrkude valdajatega või kinnistute omanikega.
Kui kaevetööd kaasnevad ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses, on kaevetööde teostamise aluseks ehitusluba või -teatis eeldusel, et ehitusloa või -teatise väljastamise aluseks on ehitusprojekt.
Kaevetööloa taotluse blankett on saadaval http://www.polva.ee/blanketid

 

Teede ja tänavate ajutine sulgemine 
Teede ja tänavate ajutine sulgemine on teede ja tänavate, kõnniteede, väljakute, parkide, puhkealade või nende osade sulgemise ehitus- ja remonditöödeks; kaevetööde teostamiseks; demonstratsioonide, rongkäikude ning muude ürituste läbiviimiseks. Tänava sulgemise all mõeldakse läbiva liikluse katkestamist ühes või mõlemas suunas. Sulgemise loa taotleja peab esitama Põlva Vallavalitsusele taotluse koos liikluskorralduse skeemiga, mille on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid kooskõlastusi. Enne tänava sulgemisloa vormistamist tasub loa taotleja Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud tasumäära alusel tänava sulgemise loa väljastamise tasu.

 

Ehituslikud blanketid ja avaldused
Ehitisregistrisi veebilehel on võimalik taotleda ja menetleda näiteks ehitusluba, ehitusteatist, kasutusluba ja energiamärgist, samuti vaadata ja hallata ehitiste kohta käivat informatsiooni. Registrit haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistri talitus.

 

Toimetaja: LIIA SULG