Elamute toetus

13.05.20

Kes saavad toetust taotleda?
Elamute toetust antakse Põlva valla haldusterritooriumil asuvatele korterelamutele elamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks ning eramute värvimiseks.

Milleks toetust antakse?
Toetus korterelamute ümberehitamiseks antakse järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks:
1) krundisisesed teed ja/või platsid;
2) välisvalgustus;
3) elamu välisfassaad. Välisfassaadi ümberehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, millega parendatakse hoone välisilmet ja/või soojapidavust (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude renoveerimine);
4) elamu katus.

Eramu värvimise toetust antakse eramu värvimiskulude hüvitamiseks.

Toetuse määrad
Toetust antakse kuni:
1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
4) 10% elamu katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest.

Korterelamute ümberehitamise toetust makstakse kuni 200 eurot ühe korteri kohta.

Eramu värvimiskulude toetust antakse kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.

Toetuse taotlemine
Korterelamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks toetuse saamiseks esitab korterelamu seaduslik esindaja taotluse hiljemalt 15. mail Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

Korterelamu toetuse taotlusele lisatakse:
1) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
2) projekt või tehniline kirjeldus tööde mahu ja iseloomu kohta krundisiseste teede ja platside ning välisvalgustuse ümberehitamisel;
3) projekt välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel;
4) koopia pakkumiste läbivaatamise protokollist, millest nähtub optimaalseima pakkumise valimine vähemalt kahe pakkumise hulgast ning hinnapakkumiste koopiad;
5) korteriühistu üldkoosoleku otsus ümberehitustööde teostamiseks.

Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks esitab eramu omanik taotluse valitsusele. Taotlus peab sisaldama:
1) kinnitust maja värvimise kohta;
2) värvi ostmist tõendavaid maksedokumente.

Taotluse menetlemine
Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb valitsus 30 päeva jooksul.

Kellelt küsida lisainformatsiooni?
Finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487; mart.eskor@polva.ee

Õigusakt ja taotluste vormid
Elamutele toetuse andmise kord

  • Korterelamu toetuse taotlus RTF (278 kB) / PDF (123 kB)
  • Eramu värvitoetuse taotlus RTF (177 kB) / PDF (96 kB)

Eraldatud toetused

2019. aastal eraldatud toetused
2018. aastal eraldatud toetused

Toimetaja: ANNELY EESMAA