Jaama 71a, Põlva linn

7.01.21

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega nr 2-3/601.

Jaama tn 71a detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 30.08.2017. a korraldusega nr 2-3/429, sama korraldusega kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,64 ha ning see hõlmab tervikuna Jaama tn 71a ja Jaama tn 71b katastriüksusi, ulatub osaliselt Raudtee tänav T1 katastriüksusele ja jätkuvalt riigi omandis olevale maale Kanepi-Leevaku tugimaanteele nr 62 (Jaama tn).

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Jaama tn 71a katastriüksusele kavandatud püstitada esimeses ehitusjärgus üks laohoone ligikaudse pinnaga 350 m2. Maksimaalne lubatud ehitisealune pindala Jaama tn 71a katastriüksusel on 2100 m2, hoonete suurim lubatud arv on viis, maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 12 meetrit ja lubatud on kuni 3-korruseliste hoonete püstitamine. Olemasolev kaubandushoone ning juurdepääsud säilitatakse. Suurte kaubaautode liikumine on kavandatud selliselt, et Jaama tänavalt sisenedes lahkutakse Raudtee tänava kaudu või vastupidi. Lisaks on planeeringuga lahendatud ala heakorrastus, haljastus, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Jaama tn 71a detailplaneering võeti vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/516. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.10.2019 – 06.11.2019. Kirjalikke arvamusi planeeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Kooskõlastused ja arvamused: AS GaasivõrkMaa-ametKeskkonnaametMaanteeamet, Põlva Tehnika OÜEPT EnergiaPäästeamet.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, funktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, nähtavuskolmnurgad.

 

Detailplaneeringu menetlemisega seotud dokumendid on kättesaadavad kaardirakenduses EVALD.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR